Oznamy pre Farnosť Púchov

30.11. - 05.12. 2020 49. Týždeň

  • V liturgickom týždni budeme sláviť:  v pondelok sviatok sv. Ondreja, apoštola;  vo štvrtok spomienku na sv. Františka Xaverského, kňaza;  v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Barboru, pannu a mučenicu;  v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;  2. adventnú nedeľu. Sv. omše: budeme sláviť v advente od pondelka do soboty, okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, pri minimálnom osvetlení, pri svetle sviec, čo symbolizuje „kráčanie tmou smerom ku svetlu Kristovho príchodu“. Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne - roráty - zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli (čítaj céli) de super ...“ „Rosu dajte nebesia zhora ...“. Ranné sv. omše v pondelok, v stredu a v piatok budú sprevádzané hrou a spevom našich organistov, ktorí po sv. omšiach v tieto dni prednesú hudobným spôsobom aj modlitbu Anjel Pána.
  • Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole: (si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti): Pondelok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny 17.30 za + Jána, Petra a Miroslava Utorok 6.30 za + Rudolfa a Valériu 17.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Jozefa Streda 6.30 za + Jozefa a Adelu 17.30 za + Magdalénu Agnerovú Štvrtok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Michaelu, Mareka, Jozefa, Silviu, Petru, Mateja, Petra, Vieru a Jaromíra 17.30 za + Annu Marmanovú Piatok 6.30 za + Františka, Žofiu, Alojza, Jozefa a Ladislava 17.30 na úmysel Sobota 6.30 za + Veroniku, Štefana, Adama, Máriu, Petra, Pavla, Františku, Apolóniu, Juraja, Františku, Jána, Helenu, Milana a Danicu Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Emila, Karola, Juliannu, Juraja, Kristínu, Jozefínu, Margitu, Teréziu, Jozefa, Albína, Vincenta, Jozefa, Mariu, Jozefa, Ruženu, Jozefa a Máriu 2. adventná nedeľa (Biblická) 7.00 za + Antona a Ota 8.30 za + Miroslava 10.00 za Boží ľud 18.30 za + Irenu a Jozefa
  • Sviatosť krstu budeme za dodržania všetkých predpisov sláviť vo farskom kostole: podľa požiadavky rodičov opäť v sobotu o 9.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu. Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo telefonickú komunikáciu. Zapisovanie úmyslov sv. omší na rok 2021 vo farskom kostole: sa uskutoční na telefonicky vopred dohodnutom stretnutí v kancelárii farského úradu, bez zhromažďovania sa a za dodržania všetkých hygienických opatrení. Spoločné spovedanie k Vianociam: s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto roku nebude. Odporúčame vám využiť spovedanie v prvopiatkovom týždni, kde bude pridaný spovedný deň aj v stredu. Aby sme sa vyhli porušeniu zákazu zhromažďovania, prosíme, aby ste sa po vyspovedaní nezdržiavali v kostole. Birmovanci prídu na sv. spoveď v utorok s perom a kalendárom, kde si dajú účasť podpísať.
  • Sv. spoveď k 1. piatku a Vianociam bude s vymedzeným časom:  30 minút od pondelka do piatka pred rannými sv. omšami a pred večernou sv. omšou v pondelok v Púchove;  14.30 - 17.30 v utorok (najmä pre birmovancov), v stredu, vo štvrtok a v piatok v Púchove;  15.30 - 16.30 v pondelok v Streženiciach. Sv. omša v Streženiciach: bude v piatok o 18.30.
  • Zbierka na charitu: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu, zmysel a cit pre podporu charitného úsilia Cirkvi. Prispieť je možné aj on-line celého adventu a tiež prostredníctvom poštových poukážok, ktoré sa nachádzajú na stolíku za lavicami. Týmto spôsobom môžeme podporiť služby a projekty Diecéznej charity Žilina. Viac informácií nájdete na plagátoch a na webe charitaza.sk. Zbierka na misie: bola vyhlásená na 18. októbra. Avšak 14. októbra začal platiť zákaz zhromažďovania a obmedzenie počtu osôb na sv. omši na 6 ľudí. Z toho dôvodu sa zbierka na misie v tomto čase neuskutočnila. Prostriedky, ktoré ste napriek tomu na misie obetovali, boli v hotovosti i vkladom na účet farnosti vo výške 327,64€ z farského kostola a z filiálneho 65€. Aby bolo možné zbierku skompletizovať a odoslať, uskutoční sa na budúci víkend. Uvedené prostriedky, ktoré boli vyzbierané, budú samozrejme k zbierke priložené. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať misijné diela Cirkvi vo svete. Upratovanie kostola: v Púchove v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 20, v Streženiciach skupina č. . Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!