Oznamy pre Farnosť Púchov

19.10. - 25.10. 2020 43. Týždeň

  • Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré sa stali záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike. "Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená," povedal pre TK KBS Martin Kramara.
  • V liturgickom týždni si pripomenieme:  v pondelok ľubovoľnú spomienku na sv. Pavla z Kríža, rehoľníka;  v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Vendelína;  v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Uršuľu, pannu a mučenicu;  vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Jána Pavla II., pápeža;  v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Jána Kapistránskeho, kňaza;  v sobotu ľubovoľnú spomienku na sv. Antona Máriu Clarerta, biskupa;  30. nedeľu. Zmena času: nastane na budúcu nedeľu, kedy sa o 3.00 vráti čas na 2.00.
  • Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole: (si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti): Pondelok 6.30 za + Jozefa, Máriu, Jozefínu, Oľgu, Milana, Jaroslava, Imricha a Máriu 17.30 za + Otíliu Utorok 6.30 za + Ondreja, Máriu, Adelu, Štefániu, Cyrila a Pavla 17.30 za + Annu a Antona Streda 6.30 za + Annu 17.30 na úmysel Štvrtok 6.30 za + Mons. Jána Štefana Palkoviča, farára v Púchove 17.30 na úmysel Piatok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny 17.30 na úmysel Sobota 6.30 za + Júliu, Viliama, Hedvigu a Karola Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Štefániu a Ľubomíra 30. nedeľa 7.00 za + Irenu, Rudolfa, Vendelína, Žofiu, Viktora, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Evku a členov jej rodiny 8.30 za + Gizelu, Viktora, Petra, Juliánu, Jána a Miroslava 10.00 za Boží ľud 18.30 za + Jozefínu a Alojza
  • Všetky sv. omše vo farskom i filiálnom kostole: sa budú sláviť pri počte 6tich ľudí, vrátane kňaza. Prednosť účasti na sv. omši majú členovia rodiny, pre ktorých sa úmysel bude sláviť. V prípade farského kostola, členovia rodiny prídu pred sv. omšou do sakristie oznámiť, že prišli na sv. omšu, kostolník im následne umožní vstup do kostola pri zachovaní všetkých predpisov. Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky. Dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách: zostáva v platnosti. Prosíme všetkých veriacich o zodpovednosť a v prípade, že stoja pred kostolom, je našou povinnosťou v úvode každej sv. omše vyzvať ich, aby opustili zhromaždenie. Táto výzva je však zároveň signálom, že v úvode sv. omše, môžu prísť k sakristii v rozstupoch bez zhromažďovania sa, prijať Eucharistiu. Možnosť prijať sv. prijímanie ponúkame aj v nedeľu popoludní v čase od 14.00 - 16.00 vonku pri sakristii bez zhromažďovania sa veriacich prichádzajúcich v rozstupe.
  • Prihlášky k 1. sv. prijímaniu a sviatosti birmovania: ktoré dostali rodičia pri zápise, musia odovzdať do konca mesiaca október. V prípade nejasností kontaktujte kanceláriu farského úradu. Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo telefonickú komunikáciu. Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30. Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 15, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!