Oznamy pre Farnosť Púchov

10.05. - 15.05. 2021 19. Týždeň

  • Všeobecný dišpenz (oslobodenie): od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a v dni prikázaných sviatkov zostáva stále v platnosti. Slávnosť 1. sv. prijímania (PSP): bude slávená na budúcu nedeľu o 10.00 s rešpektovaním platných usmernení regionálneho hygienika. Farský kostol bude počas slávenia sv. omše prístupný len pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Spoveď detí, rodičov a príbuzných k 1. sv. prijímaniu (PSP): bude v sobotu o 9.00 vo farskom kostole. Dieťa spolu s rodičom po vyspovedaní príde vstupnými dverami z vonka, od farskej budovy do sakristie, kde si preberú diplom k PSP, ktorý slúži aj ako potvrdenie, že dieťa absolvovalo prvý krát sviatosť zmierenia a je duchovne i sviatostne pripravené k PSP. Stretnutie rodičov k 1. sv. prijímaniu: bude v pondelok o 18.00 vo farskom kostole za účasti aspoň 1 z rodičov. Na stretnutí bude príležitosť odovzdať príspevok na USB/DVD, výzdobu a diplom pre tých rodičov, ktorí tak doteraz ešte neurobili. Nácvik k 1. sv. prijímaniu: bude v utorok o 18.00 vo farskom kostole za účasti prvoprijímajúcich detí.
  • Prosebné dni: sú v pondelok, v utorok a v stredu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu. My budeme prosiť dobrotivého Pána Boha o požehnanie našej budúcej úrody v pondelok vo farskom kostole prostredníctvom votívnej sv. omše a prosieb v nej na daný úmysel. V liturgickom týždni budeme sláviť:  v pondelok votívnu sv. omšu „V čase sejby“ na základe prosebných dní;  v utorok ľubovoľnú spomienku na blahoslavenú Sáru Salkaháziovú, pannu a mučenicu;  v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Pankráca, mučeníka;  vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6.30, o 8.30 a o 18.30 v Púchove, v Streženiciach o 17.00. Vigílna sv. omša z tohto sviatku bude slávená i deň predtým, čiže v stredu o 17.30 v Púchove;  v piatok sviatok sv. Mateja, apoštola;  7. veľkonočnú nedeľu.
  • Sv. omše v Streženiciach: budú slávené v pondelok - pohrebná o 12.30, v utorok o 18.30 a vo štvrtok o 17.00. Deviatnik ku cti sv. Rity z Cascie: sa začneme modliť vo farskom kostole v piatok pred sv. omšou, v deň spomienky sa budeme modliť pred sv. omšou litánie k sv. Rite. Deviatnik k Duchu Svätému: sa začneme modliť vo farskom kostole v piatok pred sv. omšou. Zápis detí do materskej školy sv. Margity: bude 28.5. od 15.30 - 17.00 v budove materskej školy. Je potrebné vyplniť prihlášku a dotazník, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke školy
  • Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Levoča prijať: Filip Chromý pochádzajúci z farnosti Púchov a Lucia Filičková, pochádzajúca z farnosti Spišský Hrhov. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb. Slávnostná bohoslužba na hore Butkov: bude slávená 22. mája s rešpektovaním platných usmernení regionálneho hygienika. Bohatý program si môžete pozrieť vo výveske. Adoračné dni: budú bývať vo farskom kostole každý utorok a štvrtok. Znamená to, že po rannej sv. omši bude vystavená na oltári Eucharistia, ktorú si bude možné počas celého dňa súkromne uctiť v predsieni kostola. Skupina, ktorá bude chcieť mať spoločnú adoráciu, môže prísť v pre nich potrebnom čase do kostola, ktorý sa im sprístupní a budú môcť adorovať až do programu pred sv. omšou. Týmto spôsobom vychádzame v ústrety modlitebným skupinám, ktoré túžia mať adoráciu pod svojím vedením, avšak po sv. omši to nie je možné, napr. kvôli nácvikom k PSP, k sviatosti birmovania, či predmanželským náukám. Adorácia bude vždy ukončená pred sv. omšou po uskutočnení všetkých modlitieb (sv. ruženec, litánie a pod.) Relácia „V kontexte“ TV LUX s názvom „Obrancovia viery“: priniesla mnohé odpovede na aktivity niektorých jedincov, považujúcich sa za pravých veriacich, ktorí sa snažia neustále spochybňovať Sv. Otca a jeho vedúcu úlohu. Keďže táto skúsenosť sa niekedy žiaľ až s prílišnou aroganciou dotýka i našej farnosti, odporúčame pozrieť si reláciu na odkaze umiestnenom na našom webe.
  • Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne. Zbierka na katolícke masmédia: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať šírenie ducha evanjelia i prostredníctvom katolíckych masmédií. Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 6, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie. Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!