Oznamy pre Farnosť Púchov

20.09. - 26.09. 2021 38. Týždeň

  • S účinnosťou od pondelka: je podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID - 19 okres Púchov v stupni ostražitosti. V prípade ďalšieho zhoršovania situácie bude z nariadenia vlády SR potrebné si vybrať jeden z troch variantov, kto sa bude môcť zúčastňovať bohoslužieb:  KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ - bez limitu počtu osôb.  OTP (zaočkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali ochorenie Covid - 19 za ostatných 180 dní) - s limitom počtu osôb.  ZÁKLAD (ktokoľvek) - s minimálnym počtom osôb. Aby sme výberu predišli, pripomíname zachovávanie všetkých protipandemických opatrení, ktorými chránime seba aj ostatných. V liturgickom týždni budeme sláviť:  v pondelok spomienku na sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza, Pavla Chonga (Čonga) Hasanga a spoločníkov, mučeníkov;  v utorok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu;  vo štvrtok spomienku na sv. Pia z Pietrelciny, kňaza a člena rehole kapucínov;  v sobotu ľubovoľnú spomienku na Pannu Máriu;  26. nedeľu.
  • Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30. Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole: (si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti): Pondelok 6.30 za Boží ľud 17.30 za + Hermínu a Františka Utorok 6.30 za + Bohumila, Pavla a rodičov 17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Juraja a členov rodiny Streda 6.30 za + Alojza a Máriu 17.30 za + Jána, Katarínu, Viliama a Miroslava Štvrtok 6.30 za + Valériu 17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Františka a členov jeho rodiny Piatok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre deti 17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Evu a členov jej rodiny Sobota 6.30 za + Mariána a Oľgu Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Matúša 26. nedeľa 7.00 za + Karla a Marcelu 8.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jaroslava 10.00 za + Milana 18.30 za + Oľgu Papšovú
  • Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 9.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu. Jesenná zbierka na kňazský seminár: je dnes. Pán Boh odplať za vašu ochotu podporovať tých, ktorí chcú v sebe prehĺbiť povolanie stať sa kňazom a tak rozdávať Božiemu ľudu z bohatstva spásy a nádeje v Božom kráľovstve. Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 4, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie. Poďakovanie: Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj! Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu: Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca sa slovenskí biskupi rozhodli vyhlásiť na budúcu nedeľu vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme. Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!