Oznamy pre Farnosť Púchov

12.04. - 18.04. 2021 15. Týždeň

  • Verejné slávenie bohoslužieb: vo farnosti Púchov je stále pozastavené až do odvolania. Všeobecný dišpenz (oslobodenie): od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a v dni prikázaných sviatkov zostáva stále v platnosti. Streamovanie sv. omše cez internet: pokračuje vo filiálnom kostole v nedeľu o 8.30 prostredníctvom nášho farského webu. Predsieň farského kostola: bude otvorená vo zvyčajnom čase.
  • 2. veľkonočnou nedeľou: končí veľkonočná oktáva. Dnešnú nedeľu slávime ako nedeľu Božieho milosrdenstva a preto máme možnosť pri vystavenom obraze Božieho milosrdenstva získavať odpustky pre seba, alebo ich môžeme venovať dušiam v očistci. Odpustky získame za obvyklých podmienok - sv. spoveď, sv. prijímanie, Otče náš a Verím v Boha sme sa absolvovali vo sv. omši, modlitbu na úmysel Sv. Otca a vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo napr.: „Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba“, sa pomodlíme pred záverečným požehnaním. Zvonenie kostolných zvonov: v dnešnú nedeľu o 12.00 v dĺžke trvania 10 minút, je výzvou katolíckych biskupov k modlitbe za Božie milosrdenstvo pre zosnulých na ochorenie Covid-19 a za Božiu pomoc pre pozostalých i za všetky ostatné obete pandémie.
  • V liturgickom týždni budeme sláviť:  v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Martina I., pápeža a učeníka;  3. veľkonočnú nedeľu. Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti verejnosti Deň slávenia Kňaz, ktorý odslúži úmysel Úmysel Pondelok farár za + Apolóniu, Vendelína a Apolóniu kaplán za + Antona, Agnesu, rodičov, súrodencov Utorok farár za + Mariána Drobného kaplán za + Rozáliu, Bertu, Pavla, Ludevíta, Milana a Jozefínu Streda farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Vladimíra Frnka, Iva a Máriu Sloveňákových kaplán za + Annu Machalíkovú Štvrtok farár za + Rudolfa, Margitu, Rudolfa a ich + deti kaplán za + Veroniku, Pavla a ich deti Piatok farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Vladimíra Frnka, Iva a Máriu Sloveňákových kaplán za + Jaroslava, Evu, Jarolíma, Antóniu a Jaroslava Sobota farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Vladimíra Frnka, Iva a Máriu Sloveňákových kaplán za + Emíliu a Katarínu 3. veľkonočná nedeľa farár za Boží ľud kaplán za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodín Danihelovej a Kollárovej
  • Sviatosť krstu budeme za dodržania aktuálnych hygienických predpisov: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 9.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu. Podávanie Eucharistie v Púchove:  nedeľa: 10.00 - 11.00;  pracovné dni týždňa a sobota: 17.30 - 17.45. Podávanie Eucharistie v Streženiciach:  nedeľa: 10.00 - 10.30;  pracovné dni v týždni: 17.00 - 17.30;  sobota: 8.00 - 8.30.
  • Sv. spoveď, či duchovný rozhovor: je potrebné dohodnúť si prostredníctvom telefonického kontaktu. Slávnosť 1. sv. prijímania (PSP): je plánovaná v nedeľu 16. mája o 10.00 vo farskom kostole. V prípade, že nedôjde k uvoľneniu opatrení natoľko, že by bolo možné slávnosť uskutočniť, budeme pre PSP hľadať nový termín. Z dôvodu dohodnutia ďalšieho postupu prípravy, je nutné, aby sa rodič, alebo zákonný zástupca, kontaktoval vo farskom úrade prostredníctvom telefonického rozhovoru. Od pondelka budem očakávať vaše telefonáty. V prípade zmeškaného telefonátu vás budem kontaktovať, pokiaľ nebudete telefonovať s funkciou skrytého čísla, čo by mi znemožnilo zavolať vám späť. Slávnosť sviatosti birmovania: bude v sobotu 19. júna o 10.00 vo farskom kostole.
  • Zvonkohra vo farskom kostole: bola dlhodobo v nefunkčnom stave. Vďaka aktivite pána kostolníka, pána rozdávateľa Eucharistie no najmä troch ochotných elektrikárov, je opäť plne funkčná. Všetkým zainteresovaným vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj. Informácie o možnosti nahlásenia úmyslov sv. omší: získate na telefónnom čísle farského úradu. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU: sa uskutoční podľa inštrukcií na webe rozvedenikatolici.sk. Zbierka na kostol: je dnes a v nasledujúci týždeň, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne. Pán Boh odplať a požehnaj: vašu ochotu aj v tejto náročnej situácii v čase zatvorených kostolov prispieť na správu kostolov či už formou vhodenia príspevku do pokladničky v predsieni kostola, alebo vkladom na účet farnosti.

Vitajte na stránkach projektu farské oznamy!

Projekt vzniká z túžby prispieť  aj takýmto spôsobom ku aktívnejšiemu životu farností na Slovensku.
Jeho cieľom je, aby každý veriaci kresťan mal možnosť jednoduchého prístupu ku nedeľným farským oznamom,
a tak sa mohol ľahšie zapojiť do diania vo svojej farnosti.

Stránka farskeoznamy.sk dáva možnosť uverejniť  nedeľné oznamy v elektronickej podobe
pre svojich farníkov aj v tých farnostiach, ktoré nemajú svoju vlastnú internetovú 
stránku.

Pozývame vás, aby ste za zapojili do projektu tak,
že budete pridávať oznamy za svoju farnosť
(ako kňaz alebo ako veriaci laik v spolupráci s kňazom vašej farnosti).

Ďakujeme!